Tlenek miedzi karta charakterystyki

Pobierz

Zasada przeszukiwania zbioru jest bardzo prosta: w poniższych polach należy wpisać kryteria wyszukiwania, nacisnąć "Szukaj" i z otrzymanej listy wybrać dla żądanej pozycji odpowiednią wersję karty poprzez "kliknięcie" na link z dostępną wersją .. : (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: Numer telefonu kontaktowego: Ganc Patrycja- 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) ź jest zatem nadal najlepszą profilaktyką w ochronie roślin.. Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki: Numer CAS :6046-93-1 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwaKarta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) Siarczan miedzi(II), pentahydrat ≥99,5 %, p.a., ACS, ISO numer artykułu: P024 Wersja: 6.1 pl Zastępuje wersję z: 11.06.2021 Wersja: (6) data sporządzenia: 13.08.2015 Aktualizacja: 09.08.2021 Polska (pl) Strona 1 / 18charakterystyki: Numer CAS :10125-13- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Numer rejestracyjny REACH Numer WE :231-210-2 1.4 Numer telefonu alarmowego Numer telefonu : KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Typ produktu :Ciało stałe..

Tlenek miedzi(I) stosowany jest do barwienia szkła.

z o.o. ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel.. Strażacy powinni nosić odpowiednie urządzenia ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe z .. Karty Charakterystyki dostępne są na 5/9.1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Typ produktu :Ciało stałe.. Wzór konstytucyjny: Cu(NO 3) 2.3H 2 O.Tlenek miedzi(I), Cu 2 O - nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym miedź występuje na I stopniu utlenienia.W przyrodzie występuje jako minerał o nazwie kupryt (o mocno czerwonym zabarwieniu) i przez wieki był jednym z głównych źródeł miedzi.. Nanotechnologia powszechnie stosowana w produkcji preparatów chemicznych ma również zastosowanie w przypadku struktur miedzi.AZOTAN(V) MIEDZI(II) TRIHYDRAT, BHP KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ.. Tlenek miedzi (II) IKA POL Numer katalogowy: 90 289 Strona 1 z 13 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Data wydania: 01.06.2015 r.Karta charakterystyki substancji chemicznej - miedzi_tlenek Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 1 of 7 Data utworzenia: 2004/08/01 Data aktualizacji: 2017/06/01 SEKCJA 1..

Nazwa produktu: Azotan(V) miedzi(II) trójwodny.

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) - PASTA MIEDZIANA W SPRAYU - 400 ml Numer wersji: GHS 4.1 Zastępuje wersję z: 17.09.2019 (GHS 3)tlenek dimiedzi, tlenek(2−) miedzi(1+), tlenek miedzi(1+), tlenek miedzi(I) Inne nazwy i oznaczenia Stocka: tlenek miedzi(I) inne: dawniej: tlenek miedziawy Ogólne informacje Wzór sumaryczny Cu 2 O Masa molowa: .. Karta charakterystyki: dane zewnętrzne firmy Sigma-Aldrich [dostęp 2012-07-16] Globalnie zharmonizowany systemgłówna / karty charakterystyki: Prezentujemy nowy zbiór Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych zgodnych z aktualnymi Ustawami.. Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki: Numer indeksu :006-007-00-5 Numer CAS :544-92-3 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneKarta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Siarczan miedzi(II), pentahydrat ≥99,5 %, p.a., ACS, ISO numer artykułu: P024 Wersja: 5.0 pl Zastępuje wersję z: 09.05.2019 Wersja: (4) data sporządzenia: 13.08.2015 Aktualizacja: 05.08.2019 Polska (pl) Strona 1 / 16Karta charakterystyki 38.0.2 Karta charakterystyki Zgognie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/4 Data druku: 21.12.2015 Aktualizacja: 22.09.2014 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: tlenek miedzi(I) Numer artykułu: A14436 Numer według CAS: 1317-39-1 Numer WE: 215-270-7 Numer indeksu: 029-002-00-X 1.2 .Mieszanina zawiera 33% manganu, 11% miedzi, 8,4% magnezu i 8,4 % cynku w postaci nieorganicznej soli..

Numer CAS Numer WE Numer Indeksowy Nazwa składnika % (m/m) Klasyfikacja 1332-65-6 215-572-9 - Tlenochlorek miedzi Nr.

Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS] SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaninyKarta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Dihydrat chlorku miedzi (II) ≥98 %, ekstra czysty numer artykułu: 2623 Wersja: 3.0 pl Zastępuje wersję z: 17.12.2020 Wersja: (2) data sporządzenia: 22.11.2016 Aktualizacja: 09.08.2021 Polska (pl) Strona 1 / 18dwutlenek węgla tlenek węgla tlenki siarki tlenek/tlenki metalu Brak specyficznego zagrożenia pożarowego lub wybuchowego.. Uwaga!. W temperaturze pokojowej jest to czerwona substancja krystaliczna .KARTA CHARAKTERYSTYKI.. Tlenek miedzi (I) IKA POL .Tlenek miedzi Tlenek miedzi (II) Numer katalogowy: 90 290 IKA POL KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Data wydania: 01.06.2015 r. Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa..

Obecnie na rynku dostępne są fungicydy i nawozy miedziowe oparte na tlenku miedzi, wodorotlenku miedzi i tlenochlorku miedzi.

+48 33 847 47 77, fax +48 33 847 47 78.Miedzi (II) siarczan bezwodny CZ:Niedostępne.. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa produktu: Miedzi tlenekKARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Data wydania: 01.06.2015 r. Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 i załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska .. Pobierz cały dokument azotan.v.miedzi.ii.trihydrat.bhp.karta.doc Rozmiar 130 KB: Fragment dokumentu: 1. : (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: Numer telefonu kontaktowego: Ganc Patrycja- 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) miedzi(I), Cu 2 O - nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym miedź występuje na I stopniu utlenienia.W przyrodzie występuje jako minerał o nazwie kupryt (o mocno czerwonym zabarwieniu) i przez wieki był jednym z głównych źródeł miedzi.. SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ, PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI.. Numer katalogowy :658280421 Szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawów można znaleźć w sekcji 11.. 4 - H332, Aquatic Acute 1-H410, Aquatic Chronic 2 H412Karta charakterystyki substancji chemicznej - miedzi_octan_1h Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 5 of 7 SEKCJA 12.. Tlenek miedzi(I) stosowany jest do barwienia szkła.. Odczynnik.. Tlenek miedzi(II) strona 4 z 4 Nazwa produktu: Tlenek miedzi(II) Przeznaczenie/ zastosowanie: odczynnik do stosowania w szkolnym laboratorium chemicznym przy prowadzeniu .Merck.. 1.1 Identyfikator produktu Nazwa .Miedzi tlenek: odczynnik: Miedzi tlenek roztwór mianowany 2 mol/dm3: roztwór mianowany: Miedzi tlenek roztwór mianowany 2 mol/dm3 w kwasie azotowym: roztwór mianowany: Miedzi węglan zasadowy: odczynnik: Miedzi wodorotlenek: odczynnik: Miedź (metal, wióry) odczynnik: Mieszanina 2-butanon - octan etylu (95:5) odczynnik: Mieszanina 3KRCH: mieszanina: Mieszanina AKarta Charakterystyki Zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) Data sporządzenia (nr wersji): 2014/11/16 (1) Aktualizacja (nr aktualizacji): 2016/05/30 (2) Wcześniejsze wersje i aktualizacje niniejszego dokumentu utraciły ważność Synthos Agro Sp..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt