Nowe zasady przejścia na emeryturę pomostową

Pobierz

Prawo do emerytury pomostowej nie jest uzależnione od członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym lub pozostawania poza ofe (II filarem).. Kwota minimalnej gwarantowanej emerytury wynosi od 1 marca 1 tys. zł.. Od 1 marca 2020 r. nie może to być mniej niż 1200 zł, a kwota ta jest co roku waloryzowana.emeryturę pomostową na ogólnych zasadach Możesz przejść na emeryturę pomostową, jeśli spełniasz wszystkie te warunki: t urodziłeś się po 31 grudnia 1948 r., t masz co najmniej 55 lat, jeśli jesteś kobietą, lub co najmniej 60 lat, jeśli jesteś mężczyzną, t udowodniłeś, że przez co najmniej 15 lat wykonywałeś praceFeb 16, 2022Mogą się o nią starać osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. które mają długi staż prac, ale nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego, a dokładnie: 1. osiągnęły wiek co najmniej 62 lata w przypadku.Feb 14, 2022Feb 15, 2022Mar 31, 2021Nov 10, 2021w świetle przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych (dz.u.. Prawo do emerytury pomostowej możesz otrzymać również wtedy, gdy przed złożeniem wniosku o nią prowadziłeś np. pozarolniczą działalność lub działalność rolniczą, a także wtedy, gdy nie byłeś w tym czasie aktywny zawodowo.Artykuł 14 ustawy określa skomplikowany sposób ustalania emerytury pomostowej.. Według obecnego stanu prawnego, pracownikowi nie będzie przysługiwało prawo do emerytury pomostowej..

Co jednak istotne, nie wystarczy nabycie prawa do emerytury pomostowej, by uzyskać prawo do odprawy, lecz należy faktycznie przejść na emeryturę i rozwiązać stosunek pracy.

Jej wysokość powiązana jest z najniższą emeryturą w Polsce.. Zgodnie z przyjętym projektem o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, od marca 2020 r. waloryzacja emerytur nie będzie mniejsza niż 70 zł brutto .Z możliwości przejścia na emeryturę pomostową na ogólnych zasadach może więc skorzystać pracownik, który spełnia łącznie następujące warunki: urodził się po 31 grudnia 1948 r., ukończył co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna), udowodnił okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat,Możesz przejść na emeryturę pomostową na ogólnych zasadach, jeśli: udowodniłeś co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze , masz co najmniej 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) stażu ubezpieczeniowego (okresy składkowe i nieskładkowe),Jun 23, 2020Dla niektórych pomostówka na szczególnych zasadach.. 1.Sep 10, 2020Od 1 października 2017 r. wymagany staż do osiągnięcia najniższej emerytury będzie wynosił 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt