Na rysunku przedstawiono jeden z typów gór

Pobierz

Podaj przykład gór tego typu występujących w Polsce.Poniżej przedstawiono profil jednego z typów gleb strefowych.. Źródło: R. Malarz, M. Więckowski, P. Kroh, Oblicza geografii 1.. Na podstawie rysunku podaj jedną, widoczną na rysunkach, różnicę w .Na rysunku przedstawiono obszar ujściowy rzeki wraz z jeziorami.. Wie ktoś jak zadać na tej stronie pytanie, na temat zlewni jakiejś rzeki?. Podaj nazwy kwasów nukleinowych - I i II - przedstawionych na rysunku.. Opis planety Nazwa planetyBiologia - Matura Maj 2020, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 1.. 10Rozpoznaj typ gór przedstawiony na ilustracji.. (1 pkt) Na rysunku przedstawiono wybrane pasma górskie w Górach Świętokrzyskich.. Na rysunku przedstawiono polodowcowe górskie doliny boczne oddzielone od doliny głównej stromym progiem.Biologia - Matura Maj 2018, Poziom podstawowy (stary) - Zadanie 21.. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F - jeśli jest fałszywa.. Podsuwanie się jednej płyty litosfery pod inną płytę litosfery.. Pasma górskie: Alpy Na rysunku przedstawiono geometryczną interpretację jednego z niżej zapisanych układów.. a)Typ aglomeracji: aglomeracja policentryczna (konurbacja); Odpowiedź na zadanie z Planeta Nowa 7Zobacz 4 odpowiedzi na zadanie: Jakie są rodzaje gór ?. A. przybrzeżne B. deltowe C. wytopiskowe D. cyrkowe.. Korzystając z rysunku, uszereguj podane niżej wydarzenia geologiczne od najstarszego do najmłodszego, wpisując do ramki cyfry odpowiadające wydarzeniom..

P FNa rysunku przedstawiono jeden z typów gór.

Długości wybranych odcinków oznaczono literami u w x y z bliżej z tego stoku jest do wód Jeziora Solińskiego D. na większej długości ma sprzyjającą stromiznę do uprawiania narciarstwa Zadanie 7.2. Podaj nazwę tego typu gór, a następnie wpisz nazwę pasma górskiego o takiej budowie wybraną spośród podanych.. Zadanie 20.. Na podstawie przedstawionego na rysunku położenia Gwiazdy Polarnej nad horyzontem podaj numer, którym oznaczono na mapie miejsce obserwacji tego ciała niebieskiego.Na fotografii przedstawiono jeden z typów genetycznych wybrzeży morskich, .. Na rysunku i fotografii przedstawiono wybrane formy rzeźby górskiej, które występują m.in. w Tatrach.. Geografia poziom rozszerzony dla LO [ODPOWIEDZI, ARKUSZE].. Typ gór - _____ Karpaty, Bałkany, Góry Stołowe Zadanie 3 (0-3pkt) Przyporządkujwymienionym typom górwłaściwe przykłady pasm górskich wybraneNa rysunku przedstawiono jeden z typów frontów atmosferycznych.. Wielka, prostolinijna lub łukowata struktura tektoniczna będąca wytworem orogenezy.. B. 1 - jezioro rynnowe, 2 - sandr, 3 - pradolina.. Park narodowy obejmuje pasmo górskie zbudowane z fliszu, wypiętrzone podczas orogenezy alpejskiej.. (2 pkt) Na mapie oznaczono numerami 1-3 główne jednostki tektoniczne Polski.. W środę maturzyści mierzą się z geografią..

(0-2pkt) Na rysunku przedstawiono jeden z typów gór.

Miękka skała osadowa tworząca się na początku procesu powstawania węgla.. Na podstawie rysunków podaj jedną cechę .Na rysunku przedstawiono położenie Słońca nad horyzontem w momencie górowania w jednym z pierwszych dni astronomicznych pór roku, obserwowane z miejsca oznaczonego na mapie literą X. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Określ, który z mięśni jest w fazie skurczu.. Na podstawie rysunku i własnej wiedzy wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub .Na rysunku przedstawiono schematyczny przekrój geologiczny przez Tatry.. (0-1) Oblicz wartość temperatury powietrza na szczycie góry Jawor (H5/6), wiedząc, że na średnim poziomie lustra wody Jeziora Solińskiego znajdującego się na wysokości 420 m n.p.m. tem-Egzamin maturalny z geografii Poziom podstawowy 5 Zadanie 10.. Wpisz .Na rysunku przedstawiono trójkąt w którym poprowadzono jedną z wysokości.. Odpowiedź uzasadnij.Przyporządkuj każdemu z poniższych czynników (A-D) po jednym z obszarów zaznaczonych na mapie (1-5), na którym ten czynnik w dużym stopniu wpłynął na gęstość zaludnienia.. Wpisz do tabeli odpowiednie nazwy oraz litery, którymi oznaczono planety na rysunku..

Na rysunku przedstawiono front ciepły.

P F; Burza jest charakterystycznym zjawiskiem dla frontu atmosferycznego, który przedstawiono na rysunku.. 2021-12-02 18:25:24 Wymień walory przyrodnicze i kulturowe Malediwów 2021-12-01 15 .Grupa A | stro na 5 z 20 A.. Burza jest charakterystycznym zjawiskiem dla frontu atmosferycznego,Na rysunku przedstawiono kości kończyny górnej człowieka wraz z mięśniami odpowiedzialnymi za ruch w stawie łokciowym.. Słońce góruje na wysokości przedstawionej na rysunku w miejscu oznaczonym na mapie literą X w dniu A.. Na podstawie: Oceń, czy poni ższe informacje s ą prawdziwe.. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.. Jeden spośród podanych poniżej wzorów jest wzorem tej funkcji.. b) Zaznacz typ gleby, który jest charakterystyczny dla obszaru oznaczonego literą X.. Zadanie 8.. Na podstawie: M. Podbielkowska, Z. Podbielkowski, Biologia z higieną i ochroną środowiska, Warszawa 1999.. 3 Podaj nazwę tego typu gór, a następnie podaj nazwę pasma górskiego o takiej budowie wybraną spośród podanych.. Góry zrębowe na południu Polski.. Proces wzbogacania masy roślinnej lub skał w pierwiastek C.. (0-2) Rozwiązanie zadania 3 z książki Puls życia 5 opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.plNa rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji \(f\) określonej dla każdej liczby rzeczywistej \(x\)..

Jeden z typów gór.

Geologiczna deformacja w ułożeniu warstw skalnych polegająca na ich wysklepieniu.. (2 pkt) Rozpoznaj planety, które opisano poniżej.. Fałdowanie osadów w wyniku nacisku płyt litosfery.. 2.Góry fałdowe na południu Polski.. Zakres rozszerzony, Warszawa 2019, s. 289. poziom próchniczny poziom przejźciowy skała macierzysta Dokończ zdanie.. Jednostki tektoniczne: platforma wschodnioeuropejska, obszar fałdowań .. A. czarnoziem B. mada C. brunatna D. bielicaNa rysunku przedstawiono plan batymetryczny północnego fragmentu jeziora Narie położonego w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.. Na rysunku przedstawiono fragmenty cząsteczek dwóch rodzajów kwasów nukleinowych i występujące w nich zasady azotowe.. 2021-12-03 19:49:47 Przy pomocy mapy lub innego źródła informacji, wypisz do zeszytu nazwy 7. sztucznych zbiorników i podaj, na jakim dopływie Odry zostały one wybudowane.. Wskaż wzór funkcji \(f\).Na ilustracji przedstawiono profil jednego z typów gleb.. Tutaj znajdziecie odpowiedzi do poziomu rozszerzonego, który pisali .Zadania 8.‒9.. Poniżej przedstawiono profil jednego z typów .Matura 2015. wykonaj, korzystając z poniższego rysunku, na którym przedstawiono cztery planety typu ziemskiego w Układzie Słonecznym, oznaczone literami od A do D.. 1 - sandr, 2 - jezioro polodowcowe, 3 - wzgórza moreny czołowej.. Gaz atmosferyczny, bez którego zachodzi proces uwęglania.. 1 - jezioro polodowcowe, 2 - eratyk, 3 - pradolina.. Na rysunkach przedstawiono dwa typy nabłonków - A i B - występujących w organizmie człowieka.. Polskie miasto z największą odkrywkową kopalnią węgla brunatnego.Na rysunku przedstawiono jeden z typów frontów atmosferycznych.. Zaznacz P, je śli informacja je st prawdziwa, albo F - jeśli jest fałszywa.. Izobaty poprowadzono co 5 metrów.. Podaj numer oznaczający na mapie obszar występowania typu gleby, której profil przedstawiono na rysunku.. Wybierz odpowiedzi A, B lub C oraz 1, 2 lub 3.Na rysunku przedstawiono położenie na nocnym niebie Gwiazdy Polarnej (GP) obserwowanej z jednego z miejsc oznaczonych na mapie numerami od 1 do 4.. Na rysunku przedstawiono front ciepły..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt