Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia doc

Pobierz

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA INTERWENCJI PRAWNEJ W ROKU 2006 Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zostało powołane na Zebraniu Członków ZałoŜycieli w dniu 18 maja 2005 r. i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 września 2005 r. pod numerem KRS (REGON 140229381).. Bardziej szczegółowoStowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP Regon 012839800; NIP 521-28-83-113 Siedziba: 02-798 Warszawa, ul. Gdańskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za 2006 rok sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości.. 2 § 9 i 10), w roku 2011 Stowarzyszenie "Amicus" zrealizowało następujące działania:Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w roku 2018.. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Stowarzyszenia: Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe SALOS przy Ochotniczej Straży Pożarnej Dąbrowa Narodowa w Jaworznie Adres Stowarzyszenia: ul. Strażacka 11, 43-603 JaworznoSprawozdania merytoryczne organizacji pożytku publicznego.. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania KWIAT LNU za 2018 rok.. Adres siedziby i dane kontaktowe Kraj 'ŵŝŶĂ^tZ % hůŝĐĂK^͘

Sprawozdanie merytoryczne z działalności.

Komplet: Kodeks pracy 2021 + Dokumentacja kadrowa 2021.SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI .. Stowarzyszenia Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/.. Tomasz Fąka - Wiceprezes 50 poz. 529) Gdańskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym utworzone w 1991 roku z .SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA "AMAZONKI" w 2016 roku Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2016r.. Nr wpisu do ewidencji instytucji .Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Chorych na Boreliozę za okres 01.01.2008 - 31.12.2008 1.. W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia działał w składzie: Marianna Węgrzyn - prezes.Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO w Stalowej Woli - Rozwadowie w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku .. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 2. non-profit, która nie prowadzi działalności gospodarczej i aktywnie działa na terenie .Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w roku 2008.. 22 468 87 73; 607 280 004 e-mail: , Sprawozdanie merytoryczne z działalnościJaki zakres sprawozdania merytorycznego..

Wejść ...Sprawozdanie merytoryczne z działalności.

Inne organizacje (np. stowarzyszenia) mogą przygotowywać swoje sprawozdania z działalności - sprawozdania merytoryczne.. Ekologiczna 20 m 3 Biuro: 00-375 Warszawa, ul. Smolna 16 m 7 Tel.. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w roku 2007 1 Nazwa Stowarzyszenie Kulturalne "Towarzystwo Śpiewu w Raszkowie" Adres siedziby 63-440 Raszków, ul.Sprawozdanie merytoryczne z działalności.. WSTĘP.. z dnia 8 maja 2001 roku (Dz.U.. W związku z tym, że nie ma prawnego obowiązku przygotowania sprawozdania merytorycznego przez stowarzyszenia, nie ma też jego wzoru.. Walne Zgromadzenie:organizacja składa wniosek o dotację do sponsora, sponsor często wymaga sprawozdania merytorycznego z działalności; ponadto właściwy organ kontroli i nadzoru dla stowarzyszenia (starosta powiatu) może zażądać przedstawienia sprawozdania z działalności.. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Lubawce , ul. Dworcowa 33.. Do Stowarzyszenia należą chorzy oraz członkowie ich rodzin z terenu całej Polski oraz Polacy mieszkający poza granicami naszego kraju.. Przegotowanie i przesłanie do swojego ministra sprawozdania z działalności fundacji to obowiązek fundacji określony w prawie.. Nazwa: Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/ Data rejestracji: 23 .Sprawozdanie merytoryczne z działalności ..

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Klubu Sportowego ASTRA w Leśniowicach za rok 2006.

Siedziba: Leśniowice 21 a, 22 - 122 Leśniowice.. Dane rejestrowe1 na 1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA MANKO z działalności w okresie 1 stycznia 2017 r.- 31 grudnia 2017 r. 724 737 117 Stowarzyszenia został określony w statucie (§ 6) jako "wspieranie wszelkimi sposobami ludzi starszych, dzieci z ubogich rodzin i osób niepełnosprawnych.. 1 Nazwa Stowarzyszenie Kulturalne "Towarzystwo Śpiewu w Raszkowie" Adres siedziby 63-440 Raszków, ul. Koźmińska 8 Data wpisu w KRS 17.05.2005 Numer KRS Regon 300061340 Dane dotyczące członków Zarządu: Prezes Ewa Przybylska, Skrzebowa 21 Wiceprezes .Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i podwola za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011.. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi "SPOZA" .Sprawozdanie merytoryczne z działalności Klubu Sportowego ASTRA w Leśniowicach za rok 2005.. Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola zarejestrowane zostało 17 września 2008 roku, nr KRS .. Informacje o organizacji: TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE "AMAZONKI" Adres: ul. Wojska Polskiego 47A, 87-100 Toruń Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000312459Nazwa organizacji Η^dKtZ z^ E/WZ z:/MB //^W:>E:dZK^^ <'Z:

Tomasz Fąka - WiceprezesSprawozdanie merytoryczne z działalności.

Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/ w Olkuszu rozpoczęło działalność w dniu 12.05.2000 roku.. Od 21 lutego 2013 r. obowiązują nowe wzory rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego.. SALOS przy O.S.P.. 1.SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Wspomagania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych AMICUS za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 Zgodnie z celami statutowymi (Statut Stowarzyszenia rozdz.. ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.. Członkowie Zarządu: Bożena Pełdiak - Prezes.. Sprawozdanie merytoryczne z działalności.. Nr KRS: 5.. Stowarzyszenia Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/ za 2007 rok.. Sprawozdanie z działalności powinno opisywać działalność statutową stowarzyszenia, czyli jakie cele zapisane w statucie zostały zrealizowane oraz jakimi metodami.wzór rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego (doc) rozporządzeniu z 12 lutego 2013 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz. U. poz. 234) - dotyczy sprawozdań do roku obrotowego rozpoczętego w 2017 rokuHALINY NIEĆ KRAKÓW UL.KROWODERSKA 11/7 NIP Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia I) nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania) oraz określenie celów statutowych stowarzyszenia, 1.Obowiązki NGO, sprawozdanie, statut.. Nie istnieje wzór takiego sprawozdania.Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia "Miłość Nie Wyklucza" za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 Stowarzyszenie "Miłość Nie Wyklucza" zostało wpisane do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego ô listopada î ì í ï r. i od tego dnia datuje się rozpoczęcie działalności stowarzyszenia.. Wpis do KRS 26.08.2008r.. Stowarzyszenie posiada status organizacji poŜytku publicznego odSprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych Dane organizacji: 1. : Klub Sportowy "ASTRA" w Leśniowicach.. Ich liczba w ciągu roku zwiększyła się pięciokrotnie.. 1 Nazwa Stowarzyszenie Przyjaciół Schroniska dla Zwierząt w Skałowie Adres siedziby ul.Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn Adres do korespondencji ul.Warzywna 25 62-025 Skałowo Data wpisu w KRS 17.12.2013 Numer KRS Regon 302601415 Dane dotyczące członków Zarządu: Prezes Paweł Kubiak Wiceprezes Lidia Rychlewska .Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych za 2012 rok Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych ul. Smolna 16/7 00-375 Warszawa e-mail: tel.. Jest organizacją pozarządową.. Nazwa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt