Sprawozdanie logopedy z pracy z dzieckiem

Pobierz

Prawidłową wymowę tej głoski utrwalano w izolacji, sylabach, wyrazach i parach wyrazowych.. W badaniu wstępnym uzyskałam podstawowe informacje dotyczące rozwoju dziecka.Dziecko poczyniło postępy w zakresie rozwoju mowy.. Jeśli ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej stwarza Wam trudność, poniżej znajdziecie inspirację do stworzenia takiego dokumentu.Przede wszystkim indywidualizowałam pracę z uczniem, dostosowywałam wymagania i metody pracy, współpracowałam z mamą ucznia, rozwijałam mocne strony oraz umiejętności chłopca, pracowałam w oparciu o pozytywne wzmocnienia i pochwały.1) Wywiad z rodzicami lub opiekunami dziecka dotyczący przebiegu ciąży i rozwoju dziecka po urodzeniu.. 2) Zapoznać się z wynikami badań lekarskich 3) Wykonać obserwację reakcji słuchowych 4) Ocenić stan narządów artykulacyjnych 5) Wykonać badanie mowy (badanie powinno być dostosowane do możliwości dziecka).Sep 1, 2020przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma, diagnozowanie logopedyczne oraz - odpowiednio do jego wyników - organizowanie pomocy logopedycznej, prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma, …DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA: 01.06.2017 R. Jestem nauczycielem mianowanym, wykonującym pracę nauczyciela logopedy zarówno w szkole, jak i w przedszkolu..

... Klasa Liczba dzieci Efekty pracy z dzieckiem: L.p.

Usprawnialiśmy także kompetencje językowe związane z płynnym czytaniem, zwracając przy tym szczególna uwagę na odpowiednią intonację czytanego tekstu.Jun 1, 2021Na zajęciach logopedycznych prowadzono także ćwiczenia ortofoniczne, ćwiczenia i zabawy z muzyką (logorytmika) oraz ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonematycznego dzieci.. Przeprowadzony test umożliwił mi dokonanie wstępnego rozpoznania.Pracując z dzieckiem z niedosłuchem, logopeda powinien skupiać się na uczeniu dziecka zasad dialogu, zachęcając je do tworzenia prostych zdań, zbudowanych z podmiotu i orzeczenia, a w późniejszym etapie pracy - na tworzeniu bardziej złożonych konstrukcji składniowych.Przygotowując się do klasyfikacji półrocznej miejmy świadomość, że rodzic i uczeń mają prawo uzyskać informację zwrotną o efektach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.. Podczas trwania stażu pracowałam zarówno jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, jak i logopeda przedszkolny i szkolny.Dec 7, 2021Jun 15, 2021Informacja logopedy z działań podjętych w roku szkolnym……………… WZORY SPRAWOZDAŃ KOŃCOWOROCZNYCH Informacja logopedy (jeśli są przyznane i realizowane zajęcia) Sprawozdanie z realizacji zadań pedagoga szkolnego Sprawozdanie z realizacji zadań psychologa szkolnego Sprawozdanie z realizacji zadań zespołu przedmiotowego (przewodniczący zespołu)Istotnym w pracy logopedycznej z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie jest nauczanie mowy, rozumienia jej wartości społecznej i treściowej..

Sprawozdanie z pracy logopedy szkolnego Na początku roku szkolnego przeprowadziłam badania wstępne.

Wszelkie zabiegi poprawiające artykulację, stanowią ważny cel lecz drugoplanowy [11].. Praca korekcyjna obejmowała wywoływanie głosek w izolacji, utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek w sylabach, wyrazach, wyrażeniach i zdaniach.Zachęcam rodziców do zabaw logopedycznych z dziećmi z użyciem różnych środków.. Pracuję jako nauczyciel 11 rok, natomiast w obecnej placówce - 9 rok.. Chłopiec stara się wypowiadać poprawną polszczyzną, budować zdania rozwinięte, zwraca uwagę na prawidłową artykulację.. U ucznia udało się wywołać głoskę "sz".. Prawie wszystkie dzieci uczęszczające na terapię uzyskały poprawę jakości mowy.. Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z .SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH ..

Wnioski do dalszej pracy:Na zajęciach logopedycznych prowadzono ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonematycznego dzieci.

Praca korekcyjna obejmowała wywoływanie głosek w izolacji, utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek w sylabach, wyrazach, wyrażeniach i zdaniach.różnorodnych metod i form pracy, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci, uczestnicy przez "zabawę słowem" poszerzyli czynny i bierny zasób słownictwa.. Imię i nazwisko dziecka Rodzaj wady logopedycznej Efekty pracy Formy pracy .Jun 16, 2021 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘC LOGOPEYCZNYCH 2013/2014Przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma, Diagnozowanie logopedyczne oraz - odpowiednio do jego wyników - organizowanie pomocy logopedycznej, Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i .8. udana i owocna współpraca z nauczycielami innych grup oraz z p. logopedą..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt